ที่ตั้ง
 
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คือ
  ทิศเหนือ อยู่ที่ละติจูด 20 องศาเหนือ27 ลิปดาเหนือ
  ทิศใต้ อยู่ที่ละติจูด 17 องศาเหนือ 10 ลิปดาเหนือ
  ทิศตะวันออก อยู่ที่ลองจิจูด 101องศา 10 ลิปดาตะวันออก
  ทิศตะวันตก อยู่ที่ลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก
 
 
ที่ตั้งสัมพันธ์ คือ
  ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคเหนือคือ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  ทิศใต้ ติดต่อกับภาคกลาง และภาคตะวันตก ดินแดนที่อยู่ใต้สุดของภาคเหนือคือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดินแดนที่อยู่ตะวันออกสุดของภาคเหนือคือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อ.ปัว จ.น่าน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ดินแดนที่อยู่ตะวันตกสุดของภาคเหนือคือ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 
 
ขนาด

ภาคเหนือมีเนื้อที่ทั้งหมด 93,691 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และพะเยา เป็นภาคที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย